โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)


22 ถนนมหาราษฎร์ 1 ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7734-1477

Picture2-pz8xi8thqdpbl4jcwidd5zxbja27xqfgbfxb4d0lg4

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๒

Picture1

นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์
ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ในที่ดินของเทศบาลตำบลนาสารที่สงวนไว้เพื่อใช้ดินลูกรังในที่ดินแห่งนี้ไปใช้ในงานของเทศบาล ตั้งตามชื่อของหมู่บ้านว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งคาเกรียน” เพราะในขณะนั้น โรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของรัฐ จะต้องอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเนื่อง พวงพันธ์ เป็นครูใหญ่ อาคารที่สร้างเป็นอาคารชั่วคราว หลังคามุงจาก ไม่มีฝากั้น เนื้อที่ขณะนั้นจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา พ.ศ. 2499 เทศบาลได้สร้างอาคารถาวรให้ 2 ห้องเรียน พ.ศ. 2500 เทศบาลได้สร้างต่อเติมอาคารเรียนให้อีก 2 ห้องเรียน เป็นอาคาร 4 ห้องเรียน และอาคารหลังนี้ ได้จำหน่ายรื้อออกเมื่อ พ.ศ.2517 เพราะชำรุดมาก พ.ศ.2506 ได้โอนโรงเรียนไปอยู่สังกัดเทศบาลตำบลนาสาร จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) พ.ศ.2512 เทศบาลได้สร้างอาคารเรียนอาคารถาวรชั้นเดียว 4 ห้องเรียน ให้อีก 1 หลัง เริ่มนับเป็นอาคาร 1 เมื่อรื้ออาคารหลังเก่าออกแล้ว พ.ศ.2518 นายประหยัด บรรเทิงจิต ได้อุทิศที่ดินให้โรงเรียนจำนวน 2 ไร่ 89 ตารางวา รวมที่ดินโรงเรียนเป็น 8 ไร่ 83 ตารางวา และเทศบาลสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง เป็นอาคารแบบ 017 ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน นับเป็นอาคารเรียน 2 พ.ศ.2519 ทางเทศบาลได้ย้าย นายชลอ สัตตบงกช มาเป็นครูใหญ่ พ.ศ.2522 ทางเทศบาลได้ย้าย นายไสว คุณัญญุตานนท์ มาเป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2529 เทศบาลมีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยนให้นายมาโนช ทองจันทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 17 มิถุนายน 2531 เทศบาลมีคำสั่งให้นายมาโนช ทองจันทร์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 5 เมษายน 2534 เด็กหญิงวาสนา ทองดอนใหม่ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 14 กันยายน 2535 มอบหมายให้นายเกื้อศักดิ์ พุทธารักษ์ อาจารย์ 2 ระดับ 5 รักษาราชการแทนอาจารย์ ใหญ่ 19 ตุลาคม 2535 มอบหมายให้นายนพรัตน์ โสตยิ้ม อาจารย์ 2 ระดับ 5 รักษาราชการแทนอาจารย์ใหญ่ 8 พฤศจิกายน 2535 นางนงนุช ลำพูน เดินทางมารักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณ 2,300,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 21 กุมภาพันธ์ 2548 นางฉัตรทอง ศิริอนันต์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 24 มิถุนายน 2553 นางนงนุช ลำพูน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ตุลาคม 2554 นางจุนิตา รัตนประทีป มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 พฤศจิกายน 2555 นางมลิวัลย์ ยิ่งเภตรา มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 มิถุนายน 2559 บรรจุแต่งตั้ง สิบโทดุสิต คุมมงคล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) คือ “มุ่งพัฒนาผู้เรียน เพียรสร้างความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น”